••• 1 Mee - Feier 24 •••

Et ass Fréjoer an et gett ëmmer méi gring, dat heecht et gëtt Zäit e Meekranz ze bannen. Traditionnel maachen mir dat den 1te Mee zesummen am Bësch. 

 

Dës Aktivitéit ass fir all Member

Rdv um 8h00 beim Home

Mir ginn zesummen an de Bësch, déi duerfir deng Biergschung un an bréng en Secateur mat fir kënnen e Meekranz ze maachen. 

On va aller ensemble dans la forêt, met des bonnes chaussures et ramène un secateur pour faire une couronne de mai.

 

Déi och deng Uniform (wanns de eng hues) an natierlech dain Foulard un well mir droen den Meekranz zesummen duerch Miersch.  

Ensemble on va participer au cortège pour la fête de mai, il faut alors rammener l’uniforme (si t’en a une) et bien sûr ton foulard.

Retour um 11h00 beim Fussballsterrain (Parking Schlasspesch)

 

Du muss dech net umellen, komm direkt op d’Plaatz

Il ne faut pas s’inscrire, uniquement venir sur place