Beaver Verspriechen 2023

Op dëser Aktivitéit ginn déi nei Beaver offiziel an der Colonie opgeholl. Se maachen hiert Verspriechen zesummen mat hieren Cheffen an kréien och hieren Foulard. Och déi méi aal Beaver kënne hei mat fir hier nei Kollegen opzehuelen. 

Lors de cette activitée, les nouveaux beavers vont être officiellement acceuillis dans la colonie. Ils font leur promesse avec leurs chefs et vont aussi recervoir leur foulard. Les beaver plus âgées peuvent aussi venir pour acceuillir leur nouveau collègues. 

Rdv: Samschdes den 14. Oktober 2022 um 15:00 bei eisem Home 

Mathuelen: Gamelle, Besteck, Bidon, dem Wieder ugepassten Gezéi. 
À ramener: gamelle, couverts, bidon, vêtements adaptés à la météo

Retour: um 20:00 bei eisem Home

7€ sinn op de Gruppekont ze iwwerweisen
 
Les Loutres Mersch
CCPL: LU97 1111 0731 7537 0000
Mention: „Beaververspriechen 2023, Numm, Virnumm“

Beaververspriechen
Ech wëll e gudde Beaver ginn, deelen, ëmmer fläisseg sinn.