Kach AG 2022

Mir invitéieren iech Elteren an eis aktiv Memberen op eis nei Formule Kachdag meets Assemblée Genérale 

Fir d‘Kanner
Rdv den 3. Dezember 2022 um 15:30 beim Home
 
Retour fir d’Kanner déi nët bleiwen um 17:30 
Retour pour les enfants qui ne restent pas à 17:30

Fir d’Kanner & Elteren
Pour les enfants et les parents 

18:00 Assemblée Générale
 
Wéi leeft d’Assemblée of?
Den Comité, en aktiven Deel vum Grupp- deen dir nach net weider gesinn hudd – stellt sech, an zesummen mat den Cheffen, d’Aktivitéiten vum Scoutsjoer 2021-2022 vir. Dëst gëtt begleed duerch Fotoen. Hei kritt dir also en Abléck an d’Fonctionnement vum Grupp an waat alles sou an engem Joer geschitt.

Comment se passe l’assemblée?
Le comité, une partie active du groupe- que vous n’avez pas encore vu, se présente et ensemble avec les chefs on vous présentera les activités de l’année scoute 2021-2022. Ceci est accompagné de photos. Vous obtenez un aperçu du fonctionnement du groupe et ce qui s’est passé pendant une année. 

 
19:00 Iessen
Enner form vun engem Walking Dinner
 
Kanner sinn fir naicht
enfants gratuits 
25€ fir d’Erwuessener (Iessen & Gedenks Inclus)
25€ pour les adultes (repas et boissons inclus)

CCPL: LU97 1111 0731 7537 0000
Les Loutres de Mersch
Mention: „Kach d’AG, Numm a Virnumm“
 
Umellen Kanner & Erwuessener bis spéitsdens den 19.November
Inscription des enfants et adultes au plus tard jusqu’au 19 novembre