••• Krëscht WE Winterwonderland •••

Eisen Krëschtcamp, waert dëst Joer mei kleng ausfaalen. Et geet an de Nordwesten, fir genau ze sinn op de Misärshaff (Button mat Link). No den Preinscriptiounen wëssen mer dass Interessi do as, an mir hoffen dass mer (trotz Covid) e puer flott Momenter zesummen waerten hunn. De Weekend waert ënnert dem Covid Check Regime sinn mat Schnelltester beim Rdv. 

Notre Krëschtcamp, va être un peu plus court cette année. On va aller dans le nord-ouest, plus précisement au Misärshaff (voir button avec le lien). Après les préinscriptions on sait qu’ul il y a un intérêt pour cette activité et on espère d’avoir quelques chouettes moments ensembles (malgré le covid). Le Weekend va être sous le régime Covid Check avec des tests rapides au rdv. 

Beaver

Rdv den 28. Dezember um 9h30 um Misärshaff

Retour den 28. Dezember um 21h00 um Misärshaff

Matzehuelen: dem Wieder ugepassten Gezeih, Gamelle, Besteck,
Kichenduch, Bidon.
Vêtements apropriés, Gamelle, couverts, serviette de cuisine, bidon

Ze Iwwerweisen sinn:
12€ op de Gruppekont
12€ sont à verser sur le compte du Groupe

CCPL : LU97 1111 0731 7537 0000
Les Loutres Mersch
Mention : „Krëschtcamp 2021, Numm a Virnumm vum Kand“

Wëllefcher, Scouten & Explorer

Rdv den 28. Dezember um 9h30 um Misärshaff

Retour den 29. Dezember um 15h05 zu Reiden beim Lycée
Oder um 16h05 zu Miersch op der Gare

Falls der op Reiden kommt w.e.g. bescheed soen iwwer den Link bei der Umelldung
Si ça vous arrange mieux de venir à Redange, veuillez sélectionner sur le lien

Matzehuelen: dem Wierder ugepassten Gezeih, Gamelle, Besteck, Kichenduch, Bidon, Schloofsaachen, dat wat der nach sou braucht fir eng Iwwernuechtung
Vêtements apropriés, Gamelle, couverts, serviette de cuisine, bidon, trousse, sac de couchage, ce qu’il faut d’autre pour une nuit

Ze Iwwerweisen sinn:
24€ op de Gruppekont
24€ sont à verser sur le compte du Groupe

CCPL : LU97 1111 0731 7537 0000
Les Loutres Mersch
Mention : „Krëschtcamp 2021, Numm a Virnumm vum Kand“