••• Ouschtercamp am wellen Westen •••

Sattelt die Pferde! Wëlls du och e puer flott Abenteuer am Wëlle Westen erliewen – dann mell dëch séier un! Mir verbréngen dësen Camp mol rem richteg am Scoutsfeeling an verbréngen vill Zäit dobaussen.

Fir jidereen Rdv den 6 Abrëll 2022 um 10h00 zu Kolpech
(Colpach-Bas)

Pour toutes les branches, rdv le 6 avril 2022 à 10h00 à Colpach-Bas

D’Beaver bleiwen just eng Nuecht. 
Retour Donnegtes den 7 Abrëll um 17h00 zu Réiden beim Parking beim Futtballsterrain 
Mir kommen aus der Schwämm, et kann also sinn dass mer e klengen Retard hunn

Les Beaves restent qu’une nuit. 
Retour jeudi 7 avril à 17h00 à Rédange sur le parking du terrain de football. On vient de la piscine, donc un petit retard est possible.

Mir schloofen an den Zelter, pack also genuch warm Saachen an en gudden Schloofsack an Carrymat an.

D’Wëllef an d’Scouten bleiwen mei laang. 
Retour Freides den 8 Abrëll um 15h05 op der Mierscher Gare, wou mir mam Bus ukommen 

Les Louvetaux et les Scouts restent plus longtemps. 
Retour vendredi 8 avril à 15h05 à la Gare de Mersch.