Owesversammlung

10 Dezember 2022

Den Samsden 10 Dezember vun 17h00 bis 21h00 machen mir eng Owesversammelung bei eis am Home.
Um Programm steet all zesummen kachen an iessen an den Rescht vum Owend sinn vill flott Spiller an Challenges geplangt. Alles waats de brauchs sinn deng Gamelle, dem Wellefchen seng 5  Sachen, een groussen Honger an natierlech deng gudd Laun.
 Wanns du mat wells machen dann mell dech schnell un!