Owesversammlung

Mir maachen Samsteg den 18. Juni eng kleng Owesversammlung. D’Beaver an d’Wëllefcher maachen zesummen Aktivitéiten, sou wéi d’Scouten an d’Explorer der zesummen maachen. Duerno gëtt ett kulinaresch…

16-19h beim Home 
Bréngt är Gamelle, Bidon an Honger mat

Samedi 18 juin on fait une petite réunion soirée. Les beavers et les louvetaux vont faire des activités ensembles, et les scouts et explorers ensembles. Après on va faire quelque chose de culinaire…

Prais: 7 € ze iwwerweisen op de Konto 
CCPL : LU97 1111 0731 7537 0000
Les Loutres Mersch
Mention : “ Owesversammlung, Branche (BV/LX/SC) Numm a Virnumm vum Kand“


Umelldung bis den 15.Juni