Du bas Wellefchen, Scout oder Explorer dann ass daat hei daat richtegt fir dech

Wéini? den 03. Juli um 11h um Klaushaff
Quand? le 03  juillet à 11h au Klaushaff

Retour? um 18h um Hunnebuer
Retour? le 03 juillet à 18h au Hunnebuer

Wat muss ech matbrengen? Gamelle, Besteck, Bidon, Kicheduch
Quoi rammener? Gamelle, couverts, bidon, serviette de cuisine

Prais? 7€ sinn op de Kont vun den Les Loutres Mersch
LU97 1111 0731 7537 0000 ze iwwerweisen mat der Mentioun „Piratesortie + Numm vum Kand„

Prix? 7€ sont à verser sur le Compte Les Loutres Mersch
LU97 1111 0731 7537 0000 mention „Sortie pirate + nom de l‘enfant“

Umeldung: –>