Pow Wow 2021

Wéini? den 11. Juli zu Miersch bei eisem Home
Quand? le 11  juillet à Mersch près de notre chalet

D’Konzept vum Pow-Wow 2021

Wéini:      Sonndes, den 11. Juli 2021
Wou:        All Grupp ass bei sengem Scoutshome, oder op enger anerer Plaz vu senger Wiel
Oflaf:       Den Dag ass an zwee grouss Bléck gedeelt
Bloc 1:     9h30 – 12h00 fir Beaver a Wëllefcher
Bloc 2:    14h00- 17h15 fir Scouten an Explorer
Rover, Tembo a Cheffen 9h30 – 17h15 

All Bloc huet folgend Programmpunkten
 1. Offizielle Start mam Commissaire Général 
 2. Kurze Moment fir d’Formatioun. De Gruppecheff kritt hei d’Méiglechkeet fir d’Mériten ­­­ze verdeelen
 3. ChallengeSpill 
 4. Ofschloss fir all Branche. 
All Bloc huet e propperen Ofschloss. Jiddereen deen en T-Shirt vum Pow-Wow bestallt huet, kritt deen
da mat Heem.

Präis:       Frais de participation: 0€

Umeldung: –>