Preview Sixplo

Dir sidd invitéiert zum Gréisste Spektakel op der Welt! 🎪
Gitt direkt eran, dir Damen an dir Hären, Wëllefcher a Cheffen, fir en onvergiessleche Weekend voller Wonner a Spannung! Mir freeën eis iech op eis Zirkusshow de 27. & 28. Abrëll anzelueden!

Vous êtes invités sur le plus grand spectacle du monde. Venez Mesdames et Messieurs, louvetaux et chefs pour un weekend inoubliable plein de miracles et de la tension. On est ravie de vous inviter à la show de cirque le 27 et 28 avril! 

📅 Datum:       27. Abrëll – 28. Abrëll fir d´Sixer 
                         28. Abrëll fir d´ganz Meute (tous le monde)

📍 Plaz:           Zu Merel an der Staat

Maacht iech prett fir fantastesch Akrobatike, faszinéierend Zaubertricke an d’Kannereie vun eise komesche Clowne ze gesinn. Eis talentéiert Artisten hu laang trainéiert, fir iech eng Show ze bidden, deen dir net vergiesse wäert!

Soyons prêts pour de arcobatie fantastique, des tours de magie fascinants et les blagues des clowns. Nos artistes talentieux se ont longuement entrainé pour vous montré le show que vous n’allez pas oublier. 

Fir dat mir eis kënne gutt virbereeden, kënnt dir wannechgelift iech scho vir-umelle.

Pour bien préparer, merci de vous préinscrire.