Beaver Sortie Verspriechen

den 2. Oktober 2021

Hallo Beaver,

Op dëser Aktivitéit ginn déi nei Beaver offiziel an der Colonie opgeholl. Se maachen hiert Verspriechen zesummen mat hieren Cheffen an kréien och hieren Foulard. 

Lors de cette activitée, les nouveaux beavers vont être officiellement acceuillis dans la colonie. Ils font leur promesse avec leurs chefs et vont aussi recervoir leur foulard. 

Rdv den 2. Oktober um 11:00 beim Home 
Retour den 2. Oktober um 15:00 beim Home 

Mat ze brengen 5€, dem Wierder ugepassten Gezéih, Bidon mat Waaser, Gamelle, Besteck. 

À ramener 5€, vêtements adaptés au temps, bidon, gamelle, couverts.