WE Montee 2021

Et ass rëm sou wait, d’Kanner ginn mei aal an prett fir an eng nei Branche. Op der Montée ginn dei jonk Kanner an hierer neier Branche no enger klenger Epreuve opgeholl. 
Wéi schon dei Joeren virdrun, ass dëse Weekend fir d’Wëllefcher, Scouten an Explorer. D’Beaver maachen hiert Verspriechen à part. 
Déi Kanner déi d’Montée nët maachen, sinn awer haerzlech wëllkomm fir hier nei Matscouten ze ennerstëtzen. 

Une nouvelle année commence et les enfants plus âgés sont prêt pour changer de branche. En participant à la Montée, les enfants font une petite épreuve qui va les introduire dans la nouvelle branche. 
Comme pour les dernières années, le weekend  Les beavers font leur promesse à part. 
Les enfants qui ne font pas leur montée sont les bienvenus pour acceuillir les nouveaux membres. 


Rdv Samschdes den 2. Oktober um 15h00 beim Home (mir bleiwen zu Miersch) an Retour ass Sonndes den 3. Oktober um 15h00 beim Home

Wat brauchs de? 
Dem Wierder ugepassten Gezéih, Gamelle, Besteck, Kicheduch, Bidon, Saachen fir ze schloofen (Pyjama, Wäschtrousse…) Schloofsaack an deng Uniform. 
Fir d’Scouten & d’Explorer en warmen Schloofsaack & eng Carrymat, sie schloofen am Zelt. 

Il te faut quoi?
Des vêtements adaptés au temps, gamelle, couverts, bidon, affaires pour dormir (pyjama, trousse,..) sac de couchage et ton uniforme.
Pour les scouts et les explorer il faut un sac de couchage chaud et une carrymat, ils vont dormir dans la tente. 


20€ sinn op de Gruppekont ze iwwerweisen 
20€ sont à virer sur le compte du groupe
CCPL : LU97 1111 0731 7537 0000
Les Loutres Mersch
Mention : „Montée 2021, Numm a Virnumm vum Kand“

Umeldung: –>