WE Superjhemp 5.-6. Jan 24

De Superjhemp huet seng Superkräfte verluer. 
Superjhemp a perdu ses super pouvoirs

Léif Wëllefcher, mir brauchen onbedéngt är Hëllef, fir, dass de Superjhemp seng Superkräften zeréck kritt. Hien huet nämlech säi Rezept fir de Kachkéis verluer, den him seng Superkräften gëtt. De Superjhemp weess einfach net méi weider an dowéinst si dir gefrot, mat him Rezept erëm ze fannen an him ze hëllefen.

Cher louvetaux, on a besoin de votre aide pour retrouver les super pouvoirs de Superjhemp. Il a perdu sa recette du Kachkéis qui lui donne ces pouvoirs. Superjhemp ne sais pas quoi faire, donc il faut lui aider à retrouver la recette. 

Kommt alleguer Freides op d’Mierscher Gare wou mir eis Sich nom verluerene Rezept wäerten starten.
Venez vendredi à la Gare de Mersch où on commence à chercher la recette. 

Wéini: De 05-06 Januar vu Freiden 10h15 Bis e Samschdeg  um 15h30
Du vendredi 05 10h15 à samedi 06 janvier à 15h30

Wou: Treffpunkt  zu Miersch bei  der Gare um 10h15 Ofschloss zu Miersch bei der Gare um 15h30 (de Weekend fënnt zu Woltz am Paradiso statt)
Rdv à la Gare de Mersch vendredi 05 janvier à 10h15, fin à la Gare de Mersch à 15h30 (Weekend à Wiltz au Chalet Paradiso)

Präis: 25€
ze iwwerweisen op den Kont: 
Les Loutres Scouten
LU94 1111 2051 4587 0000

Matbréngen: Alles wat e fir sou e klenge Weekend brauch, dem Wieder ugepasste Kleeder, Pyjama, Schlappen, Bidon, Gamelle, Besteck, Becher, Kichenduch, klengen Rucksak, Schlofsak (& Këssen), an natierlech dem Wëllefchen seng 5 Saachen. 
Wichteg: dir musst een Picnic fir Mettes mathuelen

À rammener: Tout ce qu’il faut pour un petit Weekend, des vêtements qui vont avec la météo, pyjama, chaussons, bidon, gamelle, couverts, gobelet, serviette de cuisine, petit sac à dos, sac de couchage et les 5 affaires du louvetaux 
Important: il faut un picnic pour l’après midi